Microfluidic detection of multiple heavy metal ions using fluorescent chemosensors

Songzi Kou, Seong Won Nam, Wahhida Shumi, Min Hee Lee, Se Won Bae, Jianjun Du, Jong Seung Kim, Jong In Hong, Xiaojun Peng, Juyoung Yoon, Sungsu Park

Research output: Contribution to journalArticle

19 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Microfluidic detection of multiple heavy metal ions using fluorescent chemosensors'. Together they form a unique fingerprint.